Kancelaria dr Karoliny Wojciechowskiej świadczy specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa i postępowania administracyjnego dla podmiotów związanych z infrastrukturą, lotnictwem, transportem kolejowym, energetyką, budownictwem i nieruchomościami.

Ekspertyzy

audyty due dilligence
ekspertyzy i opinie prawne
interpretacje przepisów

Pomoc prawna

reprezentacja przed sądami
i organami administracji
bieżąca pomoc prawna 

Mediacje

administracyjne
gospodarcze
cywilne

adw. dr Karolina Barbara Wojciechowska jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wykładowcą szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członkiem Komisji egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach European Law Institute członkiem zespołu Artificial Intelligence (AI) and Public Administration – Developing Impact Assessments and Public Participation for Digital Democracy, ekspertem programu “Dobre Prawo-Sprawne Rządzenie” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykłada również w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową zakończoną złożonym w Krakowie egzaminem sędziowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako asystent sędziego. Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata. Doradzała w sprawach wielu polskich i zagranicznych przesiębiorstw takich jak Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, PGE Energia Odnawialna, Energotel, Honeywell, Ener Wind, IBCOL, IMGW, Poczta Polska, Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Benetton, EdInvest, Polskie Zakłady Optyczne, Soho Factory, Mińska Development, Villa Prestige. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, w postępowaniach arbitrażowych i mediacji, a także przed wszelkimi organami administracji publicznej, w tym NIK i CBA.

Wybrane publikacje

Ustawa o transporcie kolejowym

Komentarz do najważniejszego aktu prawnego dla funkcjonowania transportu kolejowego. Zawiera wyjaśnienie poszczególnych przepisów oraz wykładnię uwzględniającą praktykę i zobowiązania Polski wynikające z adaptacji polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Prawo lotnicze. Komentarz

Praktyczny komentarz adresowany do instytucji związanych z lotnictwem: podmiotów zakładających i zarządzających lotniskami użytku publicznego, linii lotniczych, firm ubezpieczeniowych, organów administracji, itp. Publikacja omawia również ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Lotniskowy OOU

Pierwsza i jak dotąd jedyna w Polsce pozycja wydawnicza kompleksowo analizująca problematykę lotniskowego obszaru ograniczonego użytkowania stanowiącego wyjątek od zakazu przekraczania standardów jakości środowiska. Publikacja jest adresowana do jednostek administracji publicznej zobowiązanych do utworzenia OOU.

pozostałe publikacje

– Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski i A. Wiktorowska (C.H. Beck, Warszawa 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021)

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,
red. R. Hauser i M. Wierzbowski (C.H. Beck, Warszawa 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021)


– Ustawy samorządowe. Komentarz. (C.H. Beck, Warszawa 2018)

– Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań (C.H. Beck, Warszawa 2018)

– Sprzeciw od decyzji kasacyjnej jako narzędzie walki z przewlekłością postępowania administracyjnego, w: Prawo administracyjne dziś i jutro (Wolters Kluwer, Warszawa 2018)– Sobota jako dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w postępowaniu administracyjnym na gruncie orzecznictwa sądowego,
w: Zeszyty naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok XII nr 5 (68)/2016.

– Dzielnice m.st. Warszawy – jednostki pomocnicze gminy – jako strony postępowania budowlanego, w: Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji (Presscom, Wrocław 2016).


– Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski (Wolters Kluwer, Warszawa 2010).

Kontakt

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.
Termin wizyty w Kancelarii prosimy wcześniej ustalić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Adres:

ul. Kieślowskiego 7/34
02-962 Warszawa

Tel.:

+48 605 866 288
+48 22 300 11 62

Lotniskowy obszar ograniczonego użytkowania

Monografia jest poświęcona instytucji lotniskowego obszaru ograniczonego użytkowania, rodzaju obszaru specjalnego, stanowiącego wyjątek od zakazu przekraczania standardów jakości środowiska. Autorka klasyfikuje w niej ten obszar, wskazuje jego cechy, cel i przesłanki utworzenia. Kompleksowo analizuje tę problematykę, począwszy od procedury uchwalenia obszaru przez jego zmianę i likwidację po wywołane przez niego skutki prawne. Bada ona postępowanie legislacyjne, w toku którego tworzony jest obszar, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia specyficzne dla lotnisk – granice i strefy obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i sposobów korzystania z niego, wymagania techniczne dotyczące budynków, częściowe położenie nieruchomości w obszarze. Praca ukazuje skutki utworzenia obszaru nie tylko na płaszczyźnie cywilnej – odpowiedzialności odszkodowawczej, ale także administracyjnej – planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Monografia przedstawia również wybrane proceduralne zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu ustanowienia obszaru, charakterystyczne dla obszaru tworzonego dla lotnisk.

Zamów

Komentarz do ustawy o transporcie kolejowym

Komentarz kompleksowo omawia przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.), która jest najważniejszym aktem prawnym dla funkcjonowania transportu kolejowego. Znajdują się w nim wyjaśnienia przepisów wraz z praktycznymi odniesieniami. Ustawa o transporcie kolejowym uwzględnia transpozycję i rozwinięcie prawa Unii Europejskiej oraz zgodnie z tym prawem wprowadza regulacje mające na uwadze specyficzną sytuację oraz zobowiązania Polski wynikające z adaptacji polskiego prawa do prawa UE.

Zamów